• Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

1. Springbok Coaching BV en middelenverbintenis

Diederik Joukes, Brecht Buysschaert en Matthias Franchoo, handelend onder de naam Springbok Coaching BV, KBO nummer 0650.718.560, Mellestraat 297A, 8501 Heule, begeleiden organisaties op maat in het kader van gezondheidscoaching en welzijnsbeleid op het werk. De prestaties van Springbok Coaching BV zijn steeds te kaderen in een welzijnsdoel en houden een middelenverbintenis in, geen resultaatsverbintenis.

2. De opdracht

De opdrachtgever geeft hierbij de opdracht aan Springbok Coaching BV, die aanvaardt, om de hierboven omschreven opdrachten uit te voeren. Indien de inhoud of het doel van de opdracht wijzigt in de loop van de samenwerking, kan dit enkel indien elke partij schriftelijk (of per email) zijn/haar akkoord bevestigt met de wijzigingen. De opdrachtgever verklaart en staat ervoor garant dat is voldaan aan alle wettelijk opgelegde procedures inzake eventuele aanbesteding en gunning van deze opdracht aan Springbok Coaching BV, zodat dit nooit een geldige reden kan vormen voor de niet-uitvoering van de verbintenis in hoofde van de opdrachtgever.

3. Uitvoering

Springbok Coaching BV verbindt er zich toe de prestaties te leveren met de nodige deskundigheid en wetenschappelijk onderbouwing. Hij zal al zijn knowhow ter beschikking stellen om de opdracht te volbrengen en dit binnen de gestelde termijn. Teneinde deze opdracht correct te kunnen uitvoeren, verbindt de opdrachtgever er zich toe alle nodige informatie, input, bijstand, faciliteiten en medewerking te verlenen. De opdrachtgever zal dit doen op eerste verzoek van Springbok Coaching BV. Partijen zullen elkaar tijdig informeren over elke moeilijkheid die de stipte uitvoering van de opdracht kan verstoren.

4. Annulatie van de opdracht door de opdrachtgever

Annulatie van (een gedeelte van) de geplande opleiding/testdag:

  • Annulatie ≤ 5 kalenderdagen voor de start van de gevraagde dienstverlening: 100 % van het factuurbedrag blijft verschuldigd
  • Annulatie ≤ 14 kalenderdagen voor de start van de gevraagde dienstverlening: 50 % van het factuurbedrag blijft verschuldigd
  • Annulatie > 14 kalenderdagen voor de start van de gevraagde dienstverlening: er wordt geen annulatiekost in rekening gebracht

Afgezien van voormelde annulatiekosten, kunnen partijen elkaar niet aansprakelijk stellen voor enige andere onrechtstreekse schade die zij of hun aangestelden zouden ondervinden als gevolg van de (niet)-uitvoering van de opdracht.

5. Overmacht

Geen van beide partijen is tegenover de andere aansprakelijk, en bovenvermelde annulatiekosten zijn niet verschuldigd, indien een partij door overmacht wordt verhinderd om de geplande dienstverlening uit te voeren. Onder overmacht verstaan we oa: natuurramp, oorlog, opstand, oproer, economische sancties, brand, overstroming, uitzonderlijke strenge klimatologische omstandigheden, ontploffing, epidemie, terrorisme, arbeidsgeschil, staking, patronale staking of elke andere vorm van collectieve actie of conflict, evenals elke omstandigheid die de normale productie, verzending of vervoer van producten zou verhinderen, en andere vergelijkbare situaties die een partij, zijn onderaannemers, zijn leveranciers of zijn vervoerders kunnen beïnvloeden.

6. Prijzen en verplaatsingskosten

Al onze prijzen zijn exclusief BTW en exclusief verplaatsingskosten. Verplaatsingskosten zullen worden gefactureerd aan € 0,45/km. De kosten van de experten en externe faciliteiten worden rechtstreeks door Springbok Coaching BV gefactureerd aan de opdrachtgever, mits deze laatste zijn voorafgaande goedkeuring heeft gegeven om beroep te doen op deze experten en externe faciliteiten.

7. Facturatie en betalingstermijn

Onze facturen worden maandelijks verstuurd op basis van de geleverde prestaties. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen. Bij niet-betaling is vanaf de vervaldag een verwijlrente verschuldigd van 1 % per maand en ook een schadevergoeding van 10 % op het achterstallige factuurbedrag met een minimum van € 50. De facturen dienen telkens betaald te worden door storting of overschrijving op de rekening die op de factuur vermeld staat.

8. Klachten

Partijen komen overeen dat er een protesttermijn is van 7 dagen na factuurdatum voor het geval de opdrachtgever niet akkoord is met het aantal gefactureerde prestaties of de inhoud of kwaliteit van de prestaties. Dit protest moet behoorlijk gemotiveerd geformuleerd worden per aangetekend schrijven of per e-mail gericht aan brecht@springbokcoaching.be. Elk protest dat later wordt geformuleerd, is niet meer ontvankelijk.

9. Uitdrukkelijk ontbindend beding

De niet-betaling van een factuur en het gebrek aan medewerking of input in hoofde van de klant, zijn redenen die de samenwerkingsovereenkomst van rechtswege en automatisch en na gebrekestelling (per mail met ontvangstbevestiging of per aangetekende brief), ontbinden. Springbok Coaching BV kan in dat geval zijn verdere prestaties staken. Elke vordering wordt onmiddellijk opeisbaar en alle andere contracten kunnen worden geschorst of ten laste van de klant ontbonden. Bij ontbinding is – naast de gepresteerde uren of onderdelen van het project – een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 50 % van de contractwaarde.

10. Zelfstandigheid

Tussen opdrachtgever en dienstverlener bestaat geen enkele band van ondergeschiktheid. De dienstverlener handelt en voert uit in volledige vrijheid en onafhankelijkheid, zowel inhoudelijk als organisatorisch of praktisch. De dienstverlener draagt alle verantwoordelijkheid om te voldoen aan de wettelijke (sociaalrechtelijke en fiscale) verplichtingen die op hem rusten als zelfstandige.

11. Geen exclusiviteit

Tussen partijen geldt geen exclusiviteit. De dienstverlener kan opdrachten van derden aanvaarden en uitvoeren, zonder dat dit de correcte en loyale uitvoering van de aanvaarde opdrachten in het gedrang mag brengen.

12. Discretie en referenties

Partijen verbinden zich er tegenover elkaar toe elke concrete bedrijfsinformatie waarvan zij kennis nemen tijdens de samenwerking, discreet te behandelen en geheim te houden. De opdrachtgever is akkoord dat zijn/haar naam door Springbok Coaching BV kan gebruikt worden als referentie naar derden toe en verleent zijn akkoord om getuigenissen van diens aangestelden publiek te maken, mits nalezing of visering ervan vóór publicatie.

13. Nietigheid

Onderhavige overeenkomst omvat het volledige akkoord tussen de partijen, dat slechts schriftelijk kan gewijzigd worden. De eventuele nietigheid van één van bovenstaande bedingen heeft niet de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Indien er bij de uitvoering van deze overeenkomst onenigheden ontstaat tussen partijen, zal het Belgisch recht van toepassing zijn en zullen de rechtbanken van West-Vlaanderen en Kortrijk bevoegd zijn.

Iederéén zich goed laten voelen op het werk?

Zet in op fysiek én mentaal gezonde werknemers. Download de whitepaper ‘In 5 stappen naar een Whealthy Workplace’.

Iederéén zich goed laten voelen op het werk?

Zet in op fysiek én mentaal gezonde werknemers. Download de whitepaper ‘In 5 stappen naar een Whealthy Workplace’.

Bedankt voor je gegevens! Veel werkplezier in je Whealthy Workplace.